Foranalyse af virksomhedens situation

Foranalyse af virksomhedens situation

Virksomhedsanalysen har til formål at give jer overblik over jeres digitale modenhed samt jeres styrker og svagheder i forhold til jeres omverden.

Foranalyse af virksomhedens situation

Foranalyse af virksomhedens situation

Virksomhedsanalysen har til formål at give jer overblik over jeres digitale modenhed samt jeres styrker og svagheder i forhold til jeres omverden.

Foranalyse af virksomhedens situation

Foranalyse af virksomhedens situation

Virksomhedsanalysen har til formål at give jer overblik over jeres digitale modenhed samt jeres styrker og svagheder i forhold til jeres omverden.

Foranalyse af virksomhedens situation

Foranalyse af virksomhedens situation

Virksomhedsanalysen har til formål at give jer overblik over jeres digitale modenhed samt jeres styrker og svagheder i forhold til jeres omverden.

Foranalyse af virksomhedens situation

Foranalyse af virksomhedens situation

Virksomhedsanalysen har til formål at give jer overblik over jeres digitale modenhed samt jeres styrker og svagheder i forhold til jeres omverden.

Foranalyse af virksomhedens situation

Foranalyse af virksomhedens situation

Virksomhedsanalysen har til formål at give jer overblik over jeres digitale modenhed samt jeres styrker og svagheder i forhold til jeres omverden.

Innovation af Forretningsmodel Læringsmodul

11. maj 2022

Modulet helt kort

Virksomhedsanalysen er det naturlige andet skridt i udviklingen af en ny digital forretningsmodel, når man har gennemført sin Omverdensanalyse og Kundeanalyse. Virksomhedsanalysen har til formål at give jer overblik over jeres digitale modenhed samt jeres styrker og svagheder i forhold til jeres omverden, så I kan udnytte jeres styrker til at gribe mulighederne og reducere truslerne fra omverdenen. Virksomhedsanalysen gennemføres ved først at vurdere jeres digitale modenhed og derefter beskrive og analysere jeres styrker og svagheder i forhold til omverdenen. 

Overordnet proces for virksomhedsanalysen

Når I har beskrevet og analyseret jeres omverden, er det naturlige næste skridt at analysere jeres interne kontekst, som den nye digitale forretningsmodel eller service skal implementeres i. Gennem denne viden er det muligt at gennemtænke levedygtigheden for forretningsmodellen i jeres virksomhed, og i kombination med resultaterne af omverdensanalysen kan I desuden analysere jeres interne styrker og svagheder i forhold til omverdenen og opstille og prioritere udviklingsinitiativer til at gribe mulighederne og reducere truslerne.

De følgende to værktøjer kan hjælpe jer med at få overblik over jeres virksomheds digitale modenhed samt situation:

 • Den Digitale Modenhedsanalyse – Den Digitale Modenhedsanalyse (DMAT) hjælper jer med at vurdere jeres digitale modenhed indenfor seks parametre: Strategi, Kultur, Organisation, Processer, Teknologi samt Kunder og Partnere. DMAT giver desuden inspiration til udviklingspotentialer og hjælper jer dermed med at omsætte analyseresultaterne til handlinger.
 • SWOT-analyse – SWOT-analysen anvendes til at beskrive muligheder og trusler i omverdenen samt jeres interne styrker og svagheder i forhold til omverdenen. Desuden kan analysen inspirere jer til at få beskrevet, hvordan I konkret kan gribe mulighederne og minimere truslerne.

DMAT - Digital modenhedsanalyse

Jeres nuværende digitale modenhed har betydning for jeres digitale udviklingsmuligheder, de trusler I potentielt står overfor, og de potentielle forretningsmodeller I kan implementere. Det er ikke nødvendigt at være digital verdensmestre til alting eller at kunne alt selv, men det er vigtigt og nødvendigt at være bevidste om, hvilke digitale parametre I er stærke på, hvilke I er svage på, og hvilke I skal samarbejde med andre om.

Et værktøj til at vurdere og evaluere jeres digitale modenhed er Den Digitale Modenhedsanalyse (Digital Maturity Assessment Tool), også kaldet DMAT, der er udviklet af Aarhus Universitet og centerdirektør, lektor, ph.d. Annabeth Aagaard (2018). Værktøjet måler jeres digitale modenhed på seks kerneparametre – Strategi, Kultur, Processer, Teknologi samt Kunder og Partnere.

Foranalyse af virksomhedens situation

“Digital Maturity Assessment Tool” af Annabeth Aagaard (2018)

I kan benytte DMAT som et værktøj til at skabe overblik og dialog om digitalisering på følgende måder:

 • at vurdere jeres digitale modenhed på tværs af afdelinger eller jobfunktioner, f.eks. ved at lade flere personer fra forskellige afdelinger eller jobfunktioner svare på spørgsmålene. På den måde kan I sammenligne resultater på tværs af virksomheden og på et fælles grundlag diskutere, hvordan og hvorfor forskellige personer vurderer de enkelte parametre forskelligt, samt hvilke initiativer I kan igangsætte for at forbedre modenheden eller sætte fokus på de konkrete parametre som score mindre godt.
 • at vurdere jeres digitale modenhed både internt og eksternt som en 360 graders analyse ved at lade kernekunder eller samarbejdspartnere svare på DMAT og dermed give deres perspektiver på og opfattelse af jeres virksomheds digitale modenhed.
 • at vurdere udvikling og effekten af jeres digitale transformation, f.eks. ved at måle i starten af jeres digitale transformationsrejse og efter ½-1 år, for at se, hvordan de aktiviteter I har igangsat påvirker den digitale modenhed i virksomheden og på de seks forskellige dimensioner.

Resultat af DMAT er en individuel mini rapport, som tilsendes på mail straks efter testen er gennemført. Herunder kan du se resultatet af en DMAT test, baseret på den fiktive virksomhed Dimseriet.

Foranalyse af virksomhedens situation

“Digital Maturity Assessment Tool” by Annabeth Aagaard (2018)

I kan med fordel benytte DMAT både før, under og efter arbejdet med at udvikle og implementere den digitale forretningsmodel. Det vil hjælpe jer med at evaluere jeres digitale modenhed løbende og med at afgøre, om de initiativer, som I sætter i gang, rent faktisk forbedrer jeres digitale modenhed – både internt som eksternt.

Tag testen allerede nu ved at klikke her.

Vejledning trin-for-trin

1) Vælg om DMAT skal gennemføres udelukkende internt, eller om I ønsker feedback fra kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere.

2) Send linket til DMAT-værktøjet til alle deltagere: www.da.dbd.au.dk/dmat
På side 1 af testen indtastes de overordnede informationer om jeres virksomhed. 

3) Herefter guides I gennem spørgsmål relateret til jeres virksomheds Strategi, Kultur, Processer, Teknologi samt Kunder og Partnere.

4) På sidste side af evalueringen indtastes den e-mailadresse, hvortil I ønsker rapporten med analyseresultater tilsendt.

5) I vil modtage rapporten på e-mail, og den vil indeholde både det overordnede resultat, score på de forskellige parametre samt inspiration til udviklingspotentiale på baggrund af resultaterne.

6) Hvis I har ladet flere forskellige personer gennemføre analysen, får I en rapport for hver udfyldelse, som I kan sammenligne på tværs.

DMAT er udviklet af Centerdirektør, lektor, PhD, Annabeth Aagaard fra Aarhus Universitet og er tilgængelig på hjemmesiden for forskningscentret, Interdisciplinary Centre for Digital Business Development.

Reflektionsspørgsmål

 • Hvilke af de seks parametre scorer jeres virksomhed højest og lavest på?
 • Er dette overraskende, og hvis ja, hvorfor?
 • Hvilke af de seks parametre mener du/I, er det vigtigst for jeres virksomhed at styrke internt eller samarbejde med andre partnere om?
 • Hvordan tænker du/I at I umiddelbart kunne styrke jeres digitale modenhed internt?
 • Hvordan tænker du/I at jeres virksomhed kunne øge den digitale modenhed jeres kunder/samarbejdspartnere oplever?
 • Hvad kunne I konkret gøre i forhold til hver af de seks parametre?

Udbytte

DMAT kan bruges til at evaluere jeres digitale forudsætninger inden udviklingen af en digital forretningsmodel, og analysen vil hjælpe med at pege på parametre, hvor I bør udvikle jeres digitale modenhed. DMAT kan med fordel anvendes internt og eksternt sammen med SWOT-analysen til at for overblik over virksomhedens omverdenen. Viden fra DMAT kan desuden bruges, når I skal planlægge implementeringen af en ny forretningsmodel, hvor DMAT-resultater kan bidrage ved at give overblik over jeres digitale udgangspunkt for implementeringen.

SWOT

Jeres evne til at gribe muligheder og reducere trusler i omverdenen afhænger ofte af jeres interne styrker og svagheder. I arbejdet med digitale forretningsmodeller kan det være en fordel at overveje, om I har de nødvendige kompetencer, om I har det rette mindset til at arbejde med digitale teknologier, om I eventuelt har noget unikt data på kunderne, som konkurrenterne ikke har osv.

Et værktøj til at beskrive jeres interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i omverdenen er SWOT-analysen (”SWOT” står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats – på dansk Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler). SWOT-analysen kan anvendes på to måder:

 • Som vist i nedenstående gennemgang kan analysen bruges til at identificere og analysere jeres virksomhed i forhold til omverdenen, undersøge jeres markedsmuligheder og –trusler, samt hvor stærke eller svage I er i forhold til at agere på dem
 • At sætte resultaterne af de andre analyser og værktøjer, som I bruger, og de idéer til services og forretningsmodeller som I skitserer i perspektiv.

SWOT-analysen består af to dele: En intern del og en ekstern del. Styrker og Svagheder er interne og er beskrivelser af bl.a. interne processer, medarbejdere, teknologi, ressourcer osv. Muligheder og Trusler er eksterne i omverdenen og er beskrivelser af konkurrenter, markedsforhold, den teknologiske udvikling mm.

Foranalyse af virksomhedens situation

“SWOT” af Digitale Forretningsmodeller til Fremtiden under licensen CC BY-SA 4.0

project logos
SWOT
Print-venlig version i stort format

Praktisk information

Afsæt 1-2 timer til beskrivelse og analyse.

Det vil være en stor fordel at lade forskellige nøglemedarbejdere deltage i denne analyse.

Der skal bruges et print af værktøjet SWOT-analyse og en eller flere penne til at notere på arket. Det kan være en fordel at printe arket i stor størrelse, f.eks. A2 eller A1, og bruge Post-Its til at notere input til de forskellige områder. Det anbefales stærkt at gennemføre analysen på papir frem for på computer, da det er langt mere fleksibelt og gør det nemmere at holde fokus.

Vejledning trin-for-trin

1) Fastlæg emnet for analysen – gør det klart og tydeligt for alle, som skal levere bidrag til analysen.

2) Beskriv styrker internt i virksomheden. Dette skal beskrive, hvad I som virksomhed er gode til. Det kan f.eks. være, at I har stor viden om forretningsområdet, erfarne og serviceorienterede teknikere, let adgang til ressourcer, tilbyder et unikt produkt eller en unik service, at I har et stærkt samarbejde på tværs af virksomheden mm.

3) Beskriv derefter svagheder internt i virksomheden. Dette beskriver, hvad I som virksomhed ikke er så gode til. Det kan f.eks. være, at I har svært ved at tiltrække medarbejdere med de rette kvalifikationer, at jeres hjemmeside ikke er brugervenlig for kunden, at mange varer returneres mm.

4) Herefter beskrives muligheder i omverdenen. Dette beskriver, hvilke muligheder der er i omverdenen. Det kan f.eks. være ny lovgivning, som tilgodeser jer, at robotteknologi kan gøre det billigere at producere, eller at kunderne er villige til at sparre og udvikle sammen med jer mm.

5) Endeligt beskrives trusler i omverdenen. Dette beskriver, hvad I som virksomhed skal være opmærksomme på kan påvirke jeres virksomhed negativt. Det kan f.eks. være start-ups, som er begyndt at indtage markedet, at der produceres kopiprodukter som ligner jeres produkter, eller at ny teknologi underminerer jeres nuværende forretningsmodel mm.

6) Hvis analysen laves alene, analyseres resultatet – de interne styrker og svagheder og de eksterne muligheder og trusler – og der laves en konkret handlingsplan for, hvordan I kan:

 1. udnytte jeres interne styrker til at gribe og udnytte de eksterne muligheder, som analysen viser,
 2. udnytte jeres interne styrker til at reducere sandsynlighed og virkning af de trusler, som analysen viser,
 3. udnytte de eksterne muligheder, som analysen viser, til at reducere jeres interne svagheder
 4. udnytte både jeres interne styrker og jeres eksterne muligheder til at overvinde interne svagheder, der kan være med til gøre trusler til virkelighed.

Hvis SWOT-analysen bruges til at analysere resultater fra et andet værktøj f.eks. en skitsering af en forretningsmodel, kan SWOT bruges til at vurdere om den nye forretningsmodel er levedygtig for jeres virksomhed og i jeres omverden.

Refleksionsspørgsmål

 • Hvilke styrker og svagheder pegede Den Digitale Modenhedsvurdering på?
 • Hvilke initiativer kan I igangsætte for at maksimere jeres styrker og anvende dem til at gribe muligheder og minimere trusler?
 • Hvilke elementer i SWOT-analysen har I mulighed for at ændre eller påvirke? Hvilke har I ikke mulighed for at ændre eller påvirke?

Udbytte

SWOT-analysen kan bruges et selvstændigt værktøj, hvor resultater kan videreføres til Servicedesign eller Forretningsmodel og kan dér hjælpe jer med at planlægge, hvordan I optimerer muligheder og minimerer trusler i forbindelse med nye services og forretningsmodeller. SWOT-analysen kan derudover med fordel bruges til at evaluere og perspektivere resultater af de andre værktøjer, jeres strategi, jeres services mm.

Ekspertens råd

 • Hvis jeres forudsætninger viser svagheder i forhold til digital modenhed og digitale kompetencer, skal det ikke ses som en uoverstigelig barriere eller undskyldning for ikke at kaste sig ud i at arbejde med digitale forretningsmodeller. Det skal derimod ses som en afklaring af, hvilke områder I skal forbedre eller samarbejde med andre om.
 • Vær kritisk i forhold til egne svagheder og trusler. For at få de kritiske øjne på, kan det være en fordel at anvende nøglemedarbejdere på tværs af virksomheden, samt kunder og samarbejdspartnere til at give input til analysearbejdet.
 • Anvend den viden, I opnår, til at igangsætte initiativer, som forbedrer jeres position, gør jer i stand til at gribe nye muligheder og minimere trusler mm.
 • Vend kontinuerligt tilbage for at vurdere og evaluere jeres virksomhed løbende.

Næste skridt

Virksomhedsanalysen giver en beskrivelse og analyse af jeres virksomheds digitale forudsætninger forud for udviklingen af den digitale forretningsmodel. Virksomhedsanalysen kan bruges sammen med Omverdensanalysen i forbindelse med Implementering i forhold til at beskrive den interne og eksterne kontekst som forretningsmodellen skal implementeres i. Men før du kommer så langt, er det nu tid til at gå videre til modulet Service Design.

Foranalyse af virksomhedens situation

Indholdselementerne ovenfor er udviklet gennem to projekter:

’Digitale Forretningsmodeller for Fremtiden’ af Aarhus UniversitetAarhus Maskinmesterskole og Danish Technological Institute støttet af Industriens FondMaterialet fra dette projekt er blevet vedtaget i overensstemmelse med CC BY-SA 4.0.

‘EU-IoT’ af Aarhus UniversitetMartel Innovate, Netcompany-IntrasoftFortissBluSpecs og finansieret af Horizon 2020 Framework Program under emne ID ICT-56-2020, bevillings-ID 956671.

Foranalyse af virksomhedens situation
bubble